Poniższe zasady i warunki (zwane dalej „Zasadami”) regulują sposób korzystania użytkowników (zwanych dalej „Klientami” lub „Ty”) ze strony internetowej www.hdrop.pl (zwaną dalej „stroną”) oraz określają stosunek Klienta z H Drop B.V. (występującego jako www.hdrop.pl), którego zarejestrowana siedziba mieści się na Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Holandia (Do nich odnoszą się w dalszym ciągu tej umowy zaimki 'my', 'nasz', 'nas' itd.). Prosimy zapoznać się z nimi dokładnie, ponieważ mają one wpływ na prawa i obowiązki Klienta w świetle przepisów. Jeżeli nie wyrażasz zgody na poniższe Zasady nie wchodź na naszą stronę ani z niej nie korzystaj. Prosimy o kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad.

 1. Umowa

Korzystając ze strony akceptujesz Zasady obowiązujące na tej stronie i upoważniasz nas do przesyłania informacji (w tym informacji zaktualizowanych) w celu uzyskania informacji od stron trzecich, w tym – lecz nie wyłącznie – numeru Twojej karty kredytowej lub debetowej w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, w celu uwierzytelnienia karty, w celu uzyskania wstępnej autoryzacji karty kredytowej oraz autoryzacji pojedynczych transakcji.

 1. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do:

aktualizacji tych Zasad w stosownym czasie. O jakichkolwiek zmianach w poniższych Zasadach Klient zostanie poinformowany poprzez odpowiednie ogłoszenie na naszej stronie. Zapoznanie się z tym zmianami jest obowiązkiem Klienta. Zmiany będą dotyczyły użycia strony po opublikowaniu odpowiedniego ogłoszenia. Jeżeli Klient nie zgadza się na nowe warunki, nie powinien korzystać ze strony. Jeżeli Klient będzie korzystał ze strony po dacie, po której zmiany wchodzą w życie, to korzystanie ze strony jest rozumiane jako zgoda na nowe Zasady;

modyfikacji i wycofania, czasowego lub na stałe tej strony oraz zawartych na niej treści lub ich części bez uprzedniego zawiadomienia; niniejszym Klient potwierdza, że nie ponosimy względem niego żadnej odpowiedzialności za zmiany lub wycofanie strony lub jej treści;

do unieważnienia w każdym momencie wszelkich kodów identyfikacji klienta lub haseł, jakie zostały dostarczone, czy to wybranych przez Klienta czy też przydzielonych przez nas, jeżeli w naszej ocenie Klient przekroczył jakiegokolwiek postanowienie zawarte w tych Zasadach.

 1. Rejestracja

Korzystając z tej strony Klient potwierdza, że:

ma prawną zdolność do zawierania wiążących umów;

ma ukończone co najmniej 18 lat;

dane osobowe, o podanie których wystąpimy przy rejestracji, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne we wszystkich aspektach;

nie podszywa się pod żadną inną osobę ani podmiot.

O jakichkolwiek zmianach w swoich danych osobowych Klient poinformuje nas natychmiast emailem info@hdrop.pl

 1. Zasady prywatności

Wszelkie dane osobowe Klienta będziemy traktujemy jako poufne i będziemy ich używać tylko w zgodzie z naszymi Zasadami prywatności. Będziemy również przetwarzać informacje o Kliencie zgodnie z naszymi Zasadami prywatności. Korzystając z naszej strony Klient zgadza się na takie przetwarzanie i potwierdza prawidłowość podanych przez siebie informacji.

Przy dokonywaniu zakupów na stronie poprosimy Klienta o podanie danych osobowych takich jak imię, adres email, adres rozliczeniowy, adres dostawy, dane karty kredytowej lub inne dane dotyczące płatności w celu identyfikacji. Potwierdzamy, że te informacje będziemy przechowywać zgodnie z warunkami naszej rejestracji w brytyjskim urzędzie do spraw Ochrony Danych Osobowych(Data Commissioner's Office).

 1. Ochrona bezpieczeństwa Klienta

By zagwarantować, że karta kredytowa, debetowa lub obciążeniowa Klienta nie zostanie użyta bez jego zgody, prawdziwość jego nazwiska, adresu oraz pozostałych danych osobowych podanych przez niego przy składaniu zamówienia zostanie zweryfikowana przy użyciu odpowiednich baz danych znajdujących się pod kontrolą stron trzecich.

Bardzo poważnie podchodzimy do ryzyka oszustw w Internecie. Świadomi wzrastającej liczby oszustw popełnianych przy użyciu kart kredytowych podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić, że wszystkie zamówienia są szczegółowo sprawdzane przy użyciu już dostarczonej informacji. Jest możliwe, że skontaktujemy się z Klientem w celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli bezpieczeństwa i poprosimy w tym celu o jego pomoc. Nie tolerujemy nielegalnych transakcji. O wszystkich transakcjach tego typu poinformujemy odpowiednie organy.

Akceptując te Zasady Klient zgadza się na przeprowadzenie takowych kontroli. W trakcie przeprowadzania tego typu kontroli dostarczone dane osobowe mogą zostać przekazane do zarejestrowanego biura informacji kredytowej, która może zachować takie informacje. Klient Może być pewien, że taka kontrola ma miejsce jedynie w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz że nie jest sprawdzana jego historia kredytowa i że nie jest poddawany ocenie wiarygodności kredytowej. Wszystkie podane przez Klienta informacje będą traktowane jako poufne i przy przestrzeganiu Data Protection Act (brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych) z 1998 r.

 1. Zgodność

Ze strony można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem i tylko w sposób zgodny z prawem. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich praw właściwych, statutów i przepisów odnoszących się do strony i jej użycia. Zgadza się, aby:

NIE kopiować, ani nie przesyłać za pośrednictwem strony żadnych wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych, ani czegokolwiek innego, co ma na celu zakłócanie lub przerywanie normalnego funkcjonowania jakiegokolwiek komputera, bądź ingerencję w jego funkcjonowanie;

NIE kopiować, ani nie przesyłać za pomocą strony żadnych treści o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub wulgarnym;

NIE podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej strony lub serwera, na którym jest umieszczona, ani komputera lub bazy danych podłączonych do strony.

NIE przeprowadzać na naszą stronę ataków „DoS” ani „DDoS”.

Naruszenie powyższych przepisów jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa kryminalnego w świetle Computer Misuse Act (brytyjskiej ustawy o przestępstwach informatycznych) z 1990 r. O jakimkolwiek wykroczeniu tego typu poinformujemy odpowiednie organy, z którymi będziemy współpracować poprzez ujawnienie tym organom tożsamości Klienta. Popełnienie takiego wykroczenia skutkuje utratą prawa do korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak typu DDoS, wirusy ani inny szkodliwy pod względem technologicznym materiał, który w wyniku korzystania z naszej strony lub ściągania treści zamieszczonych na niej lub na stronach, do których nasza strona zawiera linki, zainfekuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inny materiał stanowiący własność Klienta.

 1. Linki kontrolowane przez strony trzecie

Dla wygody naszych klientów strona może zawierać linki do stron lub treści, nad którymi nie mamy kontroli. Pragniemy poinformować, że nie ponosimy odpowiedzialności za te strony, ani za zawarte na nich treści; nie sprawdzamy ich ani nie aprobujemy ich zawartości. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności ani zawartość, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, który wynikły bądź mogły wyniknąć w związku z reklamami, treściami, produktami, materiałami lub usługami umieszczonymi w zewnętrznych zasobach lub stronach, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, który wynikły bądź mogły wyniknąć w wyniku korzystania z takowych reklam, treści, produktów, materiałów lub usług lub też w wyniku polegania na nich.

 1. Zamówienia

Wszystkie zamówienia są zależne od przyjęcia i dostępności. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny Klient zostanie powiadomiony e-mailem (lub w inny sposób, jeżeli nie podano adresu email) i będzie mógł zdecydować, czy zaczeka, aż towar będzie na stanie, czy też zrezygnować z zamówienia.

Każde złożone przez Klienta zamówienie będzie przez nas traktowane jako oferta kupna naszych towarów lub usług. Mamy prawo odrzucić taką ofertę w każdym momencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że ewentualne wysłane automatycznie potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z naszym przyjęciem jego oferty zakupu towarów lub usług reklamowanych na naszej stronie. Zawarcie umowy między Klientem a nami będzie miało miejsce w momencie, gdy (i) obciążymy kartę kredytową, debetową lub konto PayPal należące do niego lub (i) wyślemy do Klienta towary lub rozpoczniemy realizację usługi, w zależności od tego, które z tych zdarzeń następuje później, w tym czasie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem, że umowa została zawarta ('Dispatch Confirmation'). Umowa będzie się odnosiła jedynie do towarów lub usług, których nadanie potwierdziliśmy. Nie jesteśmy zobowiązani do wysłania żadnych innych towarów bądź żadnych innych usług, które mogły być częścią zamówienia, aż do momentu, w którym wysyłka bądź realizacja takich usług zostanie potwierdzona w oddzielnym potwierdzeniu wysłania (Dispatch Confirmation).

O ile jest to w naszej mocy zachowamy należytą staranność w celu zabezpieczenia szczegółów dotyczących zamówienia Klienta i płatności. Jednak jeżeli z naszej strony nie doszło do rażącego zaniedbania, to nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w sytuacji, w której strony trzecie uzyskają niepowołany dostęp do danych, jakie Klient podał wchodząc na stronę lub dokonując na niej zamówienia.

Produkty sprzedawane na stronie nie są przeznaczone do ponownej sprzedaży lub dystrybucji. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zamówień i/lub zawieszenia konta jeżeli podejrzewamy, że produkty są zamawiane z naruszeniem tego postanowienia.

Klient ponosi odpowiedzialność za produkty od momentu ich dostarczenia pod podany adres przy składaniu zamówienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy podano nieprawidłowy adres dostawy lub jeżeli nie odebrano towaru z podanego miejsca dostawy. Niezależnie od tego, że ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Ciebie dopiero po ich dostarczeniu na adres dostawy, własność produktów przechodzi na Ciebie później z: (a) wysyłanych przez nas produktów; oraz (b) otrzymania przez nas płatności z tego tytułu.

 1. Prawo do unieważnienia

Zwracamy uwagę, że kiedy Klient dokonał zakupu towarów lub usług jako konsument (tj. dla użytku prywatnego, a nie do zastosowań komercyjnych) ma prawo unieważnić każdą zawartą z nami umowę w ciągu 7 dni od daty otrzymania towarów lub usług.

Jeżeli Klient chce unieważnić umowę w ciągu 7 dni, wówczas:

musi powiadomić nas o tym kontaktując się z nami lub pisząc pod adres H Drop B.V. (występującego jako H Drop), Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Holandia, info@hdrop.pl;

musi zachować towary lub usługi i zapewnić, że ich stan pozostanie niezmieniony w porównaniu do momentu, w którym zostały one dostarczone, aż do chwili, w której zostaną przez nas odebrane lub dostarczone nam przez Klienta;

powiadomimy Klienta o terminie odbioru towarów lub usług. Towary i usługi zostaną odebrane przez nas w ciągu 28 dni od daty otrzymania powiadomienia o unieważnieniu zamówienia. Klient Zostanie obciążony kosztami zwrotu towarów i usług. Koszty te potrącimy z kwoty, jaką jesteśmy winni Klientowi.

w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o unieważnieniu zamówienia zwrócimy wszelkie zapłacone nam środki. Jeżeli Klient dokona zwrotu towarów z jakiejkolwiek innej przyczyny (na przykład w sytuacji, w której sądzi, że towar jest wadliwy), dokonamy oględzin zwróconego towaru i zależności od stopnia stwierdzonych uszkodzeń dokonamy naprawy lub zamiany towaru, albo zwrócimy mu pełną cenę towaru (łącznie z odpowiednimi opłatami za dostawę i innymi kosztami, jakie poniósł zwracając nam towar, w rozsądnej wysokości). Prosimy postępować według naszych procedur przyjmowania zwrotów i skontaktować się z nami, przez telefon lub email. Prosimy o jak najszybszy kontakt, najlepiej w ciągu trzech dni od otrzymania towaru. Jeżeli stwierdzimy, że zwrócony towar nie jest wadliwy, wówczas Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki.

Szczegóły ustawowego prawa Klienta do odstąpienia wraz ze wskazówkami dotyczącymi skorzystania z niego, opisano w potwierdzeniu wysłania (Dispatch Confirmation). To postanowienie nie ma wpływu na pozostałe przewidziane przez ustawę prawa konsumenta.

 1. Cena i płatność

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej zawierają VAT (jeśli dotyczy) i są poprawne w momencie wprowadzania informacji do systemu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez powiadomienia Klienta (z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia w odniesieniu do których wysłaliśmy Klientowi potwierdzenie nadania).

Płatności można dokonać dowolnym sposobem, za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub za pośrednictwem konta PayPal. Płatność zostanie pobrana i usunięta z konta Klienta przed wysłaniem towaru lub świadczenia usługi.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy cena wykazana na stronie transakcji jest złą ceną i zostanie to przez nas odkryte przed przyjęciem zamówienia zgodnie z pkt 9. nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży towarów Klientowi po cenie przedstawionej. Zawsze staramy się i zapewniamy, że ceny towarów wymienionych na naszej stronie internetowej są dokładne, ale czasami mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie towarów, które zostały zamówione będziemy informować konsumenta jak najszybciej i damy mu możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w odpowiedniej cenie lub anulowanie go. W przypadku anulowania zamówienia, gdy zostało ono już opłacone (gdy towar nie został jeszcze wysłany) Klient otrzyma zwrot pełnej sumy.

Klient potwierdza, że karta kredytowa, debetowa lub konto PayPal, których używa należą do niego. Wszyscy posiadacze kart kredytowych / debetowych podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeżeli wydawca karty płatniczej odmawia lub nie ma możliwości dokonania płatności z jakiegokolwiek powodu nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedoręczenia.

Jeśli płatność kartą kredytową lub debetową nie jest przetworzona z powodzeniem z jakiegokolwiek powodu, zastrzegamy sobie prawo do ponowienia próby przetworzenia płatności. Będziemy zawiadamiać Klienta co najmniej 48-godzin wcześniej o wszelkich ponownych próbach przetworzenia płatności poprzez wysłanie e-maila na adres email, który nam podał. Jeśli Klient nie chce, abyśmy ponawiali próbę procesu zapłaty, należy anulować zamówienie w ciągu 48 godzin wysyłając wiadomość.

Dajemy możliwość korzystania z kodów rabatowych przez Klienta wyłącznie na warunkach, na których zostały wydane, które między innymi, mogą zawierać terminy odnoszące się do uprawnień do korzystania z nich oraz o maksymalnej wartości zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia, gdyż zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień, które nie spełniają tych warunków, nawet jeśli karta kredytowa lub debetowa Klienta została już obciążona. Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy warunkami na których wydano kody rabatowe, a niniejszymi warunkami, wtedy warunki kodu są rozstrzygające. Kopia warunków kodu rabatowego może zostać pobrana poprzez mailing lub kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem obsługi klienta pod:

adresem email: info@hdrop.pl

Płatność przelewem SEPA

 1. Klienci upoważniają nas do poboru zapłaty z podanego przez nich konta bankowego i zgadzają się, aby bank dokonał tej płatności. b. finalizacja transakcji może trwać od 7 - 14 dni i nie będzie widoczna na koncie Klienta dopóki nie zostanie pomyślnie ukończona. d. płatność zostanie zidentyfikowana na wyciągu jako [H Drop] e. Klient zgadza się, że w przypadku braku wystarczających środków na koncie bankowym do dokonania płatności zastrzegamy sobie prawo do: (a) ponownej jedno- lub wielokrotnej próby podjęcia wypłaty; oraz (b) odzyskania dodatkowych kosztów, które możemy ponieść w związku z płatnością, w tym wszelkich opłat bankowych;
 2. Własność intelektualna

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, znakami zastrzeżonymi, prawem do bazy danych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Klient uznaje, że zawarte na stronie treści pozostaną własnością naszą lub naszych koncesjonodawców. Klientowi wolno przechowywać i wyświetlać zawartość strony na ekranie komputera, przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym podłączonym do sieci urządzeniu służącym do przechowywania wiadomości), drukować pojedyncze kopie dla własnego niekomercyjnego użytku, przy zachowaniu w stanie niezmienionym wszystkich zastrzeżeń informujących o prawie autorskim. Powielanie, zmiany, kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów komercyjnych treści powyższej strony w jakikolwiek inny sposób niż podano powyżej jest zabronione.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Dostawa towaru

(a) W zgodzie z zapisem 14(b), jeżeli nie zastosujemy się do poniższych Zasad, poniesiemy odpowiedzialność tylko za straty wyrządzone w wyniku naszego niezastosowania się do zasad (włączając w to umowę, delikt (w tym zaniedbanie), naruszenie wynikających z prawa obowiązków i inne), które są przewidywalną konsekwencją naszego niezastosowania się do Zasad.

(b) żadne postanowienie zawarte w tych Zasadach nie znosi ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

(i) śmierć lub obrażenia spowodowane przez nasze zaniedbanie;

(ii) oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;

(iii) jakiekolwiek naruszenia zobowiązań wynikających z rozdziału 12 Sale of Goods Act z 1979 r. (brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów) ani rozdziału 2. Supply of Goods and Services Act z 1982 r. (brytyjskiej ustawy o dostawie towarów i świadczeniu usług);

(iv) wadliwe produkty zgodnie z Consumer Protection Act (brytyjską ustawą o ochronie konsumenta) z 1987 r.;

(v) jakiekolwiek celowe naruszenia tych Zasad, który upoważniają Cię do wypowiedzenia umowy;

(vi) jakiekolwiek inne kwestie, w przypadku których wykluczenie lub próba wykluczenia odpowiedzialności jest bezprawna.

 1. Korzystanie ze strony

Strona jest dostarczana w formie w jakiej się znajduje oraz w miarę dostępności, bez żadnych oświadczeń, zapewnień, ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do niej i korzystania z niej. Klient uznaje, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prywatności strony ani podawanych przez niego informacji ani nie ponosimy żadnej związanej z tym odpowiedzialności. Klient ponosi ryzyko związane z korzystaniem z internetu.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić, że treści na naszej stronie są prawdziwe, wiarygodne i wysokiej jakości, to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli tak nie jest. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy i przeoczenia ani za wyniki uzyskane przy wykorzystaniu tych treści, ani za problemy techniczne, jakie mogą wystąpić przy korzystaniu ze strony. Jeżeli zostaniemy poinformowani o nieścisłościach na naszej stronie postaramy się poprawić błędne informacje tak szybko, jak to w granicach rozsądku możliwe.

W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności związanej z:

niezgodnością naszej strony ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączami telekomunikacyjnymi Klienta;

problemami technicznymi, w tym błędami i zakłóceniami na stronie;

niestosownością, nierzetelnością i niesolidnością strony;

tym, że nasza strona nie spełnia oczekiwań Klienta.

Klient Zgada się w pełnym zakresie przewidzianym przez odnośne przepisy, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec niego ani żadnych stron trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie (przy czym obydwa z tych określeń obejmują bez ograniczeń czyste straty finansowe, utratę zysków, straty gospodarcze, utratę przewidywanych oszczędności, zmarnowane wydatki, utratę prywatności i danych) ani nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu odszkodowań specjalnych lub karnych w sytuacjach wynikających z użycia strony lub mających związek z jej użyciem.

 1. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakieś zawarte w tych Zasadach postanowienie okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiś przyczyn niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie oddzielone od tych Zasad i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Zasad.

 1. Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez nas nie może być interpretowane jako zrzeczenie się uprzedniego lub późniejszego naruszenia jakichkolwiek postanowień.

 1. Całość umowy

Niniejsze Zasady stanowią całość podstawy jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Klientem a nami.

 1. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy holenderskie.

 1. Recenzje

Klient przesyłający nam recenzję udziela nam niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego prawa na wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł zależnych, dystrybucję, oraz ogólnoświatowe wyświetlanie treści za pośrednictwem wszelkich mediów. Udziela nam także pełnego prawa do sublicencji.

Klient Udziela H Drop oraz podmiotom, którym udzielono sublicencji, prawa na użycie nazwiska, którym posłużył się składając recenzję, jeżeli H Drop lub rzeczone podmioty uznają to za stosowne.

Klient zgadza się na odstąpienie od swojego prawa do tego, by zostać uznanym za autora takich treści i na odstąpienie od prawa do sprzeciwu wobec uwłaczającego traktowania takich treści.

Klient zgadza się na wykonanie wszystkich dodatkowych czynności niezbędnych do wypełnienia powyższych praw udzielonych H Drop przez niego, w tym na sporządzenie na prośbę H Drop dokumentów i umów.

Klient oświadcza i zapewnia, że jest w posiadaniu lub w inny sposób sprawuje kontrolę nad prawami do treści, które upublicznia; oraz że w momencie przekazania treści lub materiałów do H Drop:

 1. Treści i materiały są prawdziwe;
 2. Użycie dostarczonych przez niego treści i materiałów nie narusza żadnych odnośnych wytycznych H Drop i nie wyrządzi szkód osobom ani podmiotom (w tym nie zawiera oszczerstw ani pomówień). Zgadza się wynagrodzić H Drop straty wynikłe z tytułu roszczeń stron trzecich, które to roszczenia wynikły w wyniku naruszenia którejkolwiek z powyższych gwarancji lub w związku z takim naruszeniem.

Zwycięzcy konkursu recenzji zostaną powiadomieni przez email.